Refund Policy

                   การคืนเงิน บริษัท วอนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จะทำการคืน เงินให้แก่ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าตามจำนวนที่
ลูกค้าสั่งซื้อ อันเป็นผลมาจากความผิดพลาดทางเทคนิค เช่น ชำระเงินแล้ว แต่ไม่ได้รับสินค้า ตามที่สั่งซื้อไว้ โดยคืนให้เต็ม
จำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย

การดำเนินการขอคืนเงิน

ลูกค้าสามารถร้องเรียนเพื่อดำเนินการขอคืนเงินได้ที่ support@vonder.co.th โดยตั้งหัวข้อว่า “ขอคืนเงิน”

โดยระบุในอีเมลด้วยข้อมูลต่อไปนี้

  1. อีเมลแอดเดรสที่ลูกค้าใช้ในการสั่งซื้อสินค้า

  2. รายการสินค้าและจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ

  3. จำนวนเงินที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้า

โดยทางทีมงานจะตอบกลับให้ภายในระยะเวลา 2 วันทำการ หลังจากได้รับอีเมลแจ้งเรื่องขอคืนเงิน

หากลูกค้ามีการนำสินค้าในระบบไปใช้งานแล้ว ไม่ว่าจะเป็น จำนวนเท่าใด บริษัทฯ ไม่มีนโยบายคืนเงินให้ในทุกกรณี

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า

หากบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่า ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าอันเป็น เหตุความผิดพลาดทางเทคนิคของบริษัทฯ เอง บริษัทฯ จะทำการแบนธุรกรรมทางการเงินของ ลูกค้าทันที โดยบริษัทฯ จะคืนเงินให้แก่ลูกค้าผ่านการโอนเงินเข้าเลขที่บัญชีของลูกค้าภายใน ระยะเวลา 7-14 วันทำการ

นโยบายการยกเลิก (Cancellation Policy)

ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เมื่อมีการชำระเงินเข้ามาแล้วในทุกกรณี หากต้องการร้อง เรียน สามารถร้องเรียนได้ที่ support@vonder.co.th

รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ คุณสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้

 

บริษัท วอนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

 

319 ชั้น 24 ห้อง 016 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

อีเมล hello@vonder.co.th

เว็บไซต์ https://www.vonder.co.th/

โทรศัพท์ 0814208076

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง